AJAFO IT
Myszy.info - forum o myszkach Strona Główna
 FAQ   Szukaj   Użytkownicy   Grupy   Rejestracja   Profil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości   Zaloguj 

AJAFO IT
 Ogłoszenie 
AJAFO IT

Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: kat
2012-12-04, 20:15
2. REGULAMIN FORUM
Autor Wiadomość
Kita 
PrzyjacielImię: Kasia
Pomogła: 3 razy
Wiek: 111
Dołączyła: 09 Maj 2005
Posty: 104
Skąd: K?odzko
  Wysłany: 2005-05-10, 15:19   2. REGULAMIN FORUM

REGULAMIN
FORUM


1. Postanowienia ogólne:
a) Rejestracja na forum, jak równie? jego u?ytkowanie, jest ca?kowicie darmowe oraz dobrowolne.
b) Aby móc pisa? posty na forum, rejestracja jest niezb?dna.
c) Nick nie powinien by? s?owem obra?liwym b?d? kompromituj?cym kogo?, jak równie? adresem do innej strony www. Takie konta b?d? na bie??co usuwane.
d) U?ytkownik ujawnia swoje dane osobowe jedynie na w?asn? odpowiedzialno??.
e) Przyjaciel Forum to specjalna ranga przyznawana przez administracj? forum za wybitne osi?gni?cia, b?d? pomoc zwi?zan? z forum.
f) Zabrania si? posiadania wi?cej ni? jednego konta na forum.
g) Nieznajomo?? regulaminu nie zwalnia z obowi?zku przestrzegania go.

2. Etyka
a) Na forum nale?y zachowywa? si? kulturalnie, by? osob? wyrozumia?? dla pozosta?ych uczestników.
b) Zabrania si? publikowania tre?ci ogólnie przyj?tych jako obra?liwe, wulgarne, pornograficzne, niezgodne z prawem lub netykiet? oraz w dowolny sposób prezentuj?ce nienawi?? rasow?, spo?eczn? czy kulturow? (w szczególno?ci dotyczy to przekle?stw i innych wyrazów powszechnie uznawanych za "niecenzuralne").
c) Administracja nie udziela na forum publicznym informacji dotycz?cych zawieszenia konta u?ytkownika, jak równie? usuni?cia jego postów czy tematów. Wszelkie wyja?nienia s? kierowane jedynie na Wiadomo?? Prywatn?.
d) Zabrania si? zamieszcza? na forum oraz rozsy?a? przez Prywatn? Wiadomo?? tre?ci stricte komercyjnych (np. reklam, komunikatów PR) lub wiadomo?ci maj?cych jedynie na celu reklam? danej witryny internetowej, produktu czy us?ugi bez zgody administracji forum.
e) Zabronione jest umieszczanie linków do for o podobnej tematyce co forum myszy.info, wy??czaj?c przypadki wysy?ania ich przez Prywatn? Wiadomo?? gdy ma to na celu pomoc w rozwi?zaniu problemu.
f) Kategorycznie nie tolerujemy spamu.

3. Fora, tematy i posty
a) Forum, podfora oraz konkretne tematy posiadaj? pewien zakres tematyczny, którego u?ytkownicy musz? przestrzega? podczas umieszczania w?asnych tre?ci.
b) Zanim utworzysz nowy temat, upewnij si?, czy nie by? on ju? poruszany wcze?niej. Aby si? tego dowiedzie? u?yj opcji Szukaj.
c) Zak?adaj?c temat nadaj mu odpowiedni?, adekwatn? do problemu nazw?. Nie nadawaj nazw ogólnych typu "Pomocy", "Co robi?", itp.
d) Pami?taj: Twoje posty ?wiadcz? o Tobie samym, wszystko co piszesz, piszesz w swoim imieniu.
e) Je?li nie masz nic konkretnego do powiedzenia, nie wypowiadaj si?. Je?li Twój post niczego nowego nie wniesie do dyskusji i chcesz napisa? jedynie np. ”No w?a?nie!”, „Zgadzam si? z powy?szym”, nie zamieszczaj go. Uzasadnij swoje zdanie.
f) Nie wolno pisa? postów sk?adaj?cych si? jedynie z emotki lub znaków przestankowych, pojedynczych literek, itp.
g) Zabronione jest u?ywanie [ you ], gdy? wywo?uje ono niepotrzebne zamieszanie.
h) Punkt usuni?ty.
i) Nie nale?y nadu?ywa? wielkich liter (uznawane jest to przez internautów za krzyk) oraz tak zwanego pokemonowego pisma (niepotrzebnie utrudnia to zrozumienie wiadomo?ci).
j) Wszelkie dyskusje prywatne prosimy prowadzi? przez Wiadomo?? Prywatn?, jedn? ze standardowych funkcji forum.
k) Je?eli odpowiadasz na wypowied? innego u?ytkownika, cytuj jedynie potrzebne fragmenty, a reszt? wycinaj. Pomocna mo?e tu by? opcja cytuj selektywnie. Nigdy nie cytuj podpisów!
l) Staraj si? pisa? u?ywaj?c polskich znaków diakrytycznych, uwa?aj?c te? na polsk? ortografi?. Pisz wypowiedzi j?zykiem zrozumia?ym.
m) Emotki które mo?na zamieszcza? w postach maj? za zadanie nacechowanie postów emocjonalnie. U?ywaj danej emotki zgodnie z tym co chcesz wyrazi?. Nie nadu?ywaj emotek w postach pisz?c np. dwadzie?cia takich samych pod rz?d - jedna wystarczy!
n) Kolor czerwony oraz zielony zarezerwowany jest dla administracji forum Prosimy o nieu?ywanie tych kolorów w swoich postach i podpisach.
o) Zdj?cia zamieszczone w postach nie powinny by? wi?ksze ni? 600 x 500 pikseli. Wi?ksze zdj?cia mo?na wstawia? w postaci linków lub miniaturek. Zbyt du?e grafiki b?d? zamieniane na linki.
p) Nie ponosimy odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczane przez u?ytkowników. Je?eli uznasz, ?e kto? narusza panuj?ce tu zasady, zg?o? to opiekunom forum.

4. Avatarki i podpisy
a) Uprzejmie prosimy nie zamieszcza? wi?kszych avatarków ni? 130 wysoko?ci x 130 pikseli szeroko?ci.
b) Waga avataru nie mo?e przekracza? 12 kilobajtów.
c) Prosimy o niepowielanie avatarów, które s? niejako znakiem rozpoznawczym danego u?ytkownika forum.
d) Podpis mo?e zawiera? jedno do wyboru):
- tekst d?ugo?ci nie przekraczaj?cej 250 znaków (dopuszczalne max. 3 linie normalnym rozmiem lub 5 lini ma?ym rozmiarem [size=10]),
- banner (maks. 400 x 60) + jedna linijka tekstu,
- ticker + dwie linijki tekstu,
- inna grafika nie przekraczaj?ca d?ugo?ci 400 (d?ugo??) x 60 (wysoko??) pikseli albo 300 (d?ugo??) x 100 (wysoko??) pikseli + jedna linijka tekstu,
- dwa "jajeczka" + 1 linijka tekstu.
Prosimy o nieumieszczanie w podpisie du?ych grafik gdy? znacznie wyd?u?a to czas wczytywania forum. W przypadku nie stosowania si? do powy?szych zasad podpis zostanie usuni?ty.

5. Kary
a) Za ?amanie powy?szych postanowie? zostanie udzielone upomnienie Wiadomo?ci? Prywatn? lub pod postem u?ytkownika. W przypadku nie zastosowania si? do upomnienia, u?ytkownik musi si? liczy? z ostrze?eniem lub blokad? dost?pu do forum.
b) Ostrze?enia nie wygasaj? z up?ywem czasu.
c) Ostrze?enia mo?e wstawia? Administracja forum, jednak?e warto?? ostrze?enia wystawionego przez moderatora wynosi 1. Wyj?tkiem s? przypadki blokowania u?ytkowników, którzy celowo ?ami? regulamin, tzw. trolle.
d) Je?li u?ytkownik posiada ju? 3 ostrze?enia lub wi?cej, otrzymuje zakaz pisania na forum, a je?li ostrze?e? jest 6 jest to równoznaczne z zakazem wst?pu (tzw. ban).
e) Ostrze?enia s? usuwane po 10 tygodniach, jednak jedynie na wniosek u?ytkownika. Administracja ma prawo odmówi? cofni?cia ostrze?enia, np. je?li u?ytkownik w mi?dzyczasie uzyska? kolejne ostrze?enia lub je?li zosta? zbanowany.


6. Postanowienia ko?cowe
a) Administratorzy forum zastrzegaj? sobie prawo do usuwania lub banowania u?ytkowników, którzy z?amali regulamin lub nie s? aktywni przez d?ugi okres.
b) Administracja zastrzega sobie prawo do kontrolowania, modyfikowania i usuwania tematów lub wiadomo?ci naruszaj?cych warunki okre?lone w pkt. 2 - 4 lub dobre obyczaje, niezgodnych z prawem, poczuciem estetyki, ?ami?cych regulamin oraz zasady przyj?te na forum.
c) Powy?sze regu?y obowi?zuj? wszystkich i s?u?? utrzymaniu odpowiedniego poziomu kultury, szacunku oraz przyjaznej atmosfery.
d) Obs?uga forum zastrzega sobie prawo do zablokowania konta u?ytkownika lub usuni?cia jego postów, bez podania przyczyny, których tre?? jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wp?yw na wizerunek forum dyskusyjnego.
e) Obs?uga forum ma prawo usun?? konto u?ytkownika, który nie napisa? ?adnej wiadomo?ci.
f) Opiekunowie forum bez podania przyczyny maj? prawo do blokowania danemu u?ytkownikowi wybranego tematycznie dzia?u.
g) Je?eli masz jakie? pretensje, czujesz si? nies?usznie ukarany nie pisz tego na forum - napisz do administratora na PW lub mail, a on postara si? pomóc.
h) Administracja forum jest upowa?niona do wysy?ania e-maili z informacjami dotycz?cymi forum myszy.info.
i) Korzystanie z forum oznacza bezwarunkow? akceptacj? regulaminu.
j) Administracja forum zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodz? w ?ycie w momencie ich opublikowania na tej stronie.
k) Administracje forum zastrzega sobie prawo do wy??czenia serwisu lub czasowego zawieszenia dzia?alno?ci bez podawania przyczyn takiego dzia?ania.

Administracja forum myszy.info
Ostatnio zmieniony przez kat 2013-03-30, 16:01, w całości zmieniany 18 razy  
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme xandgreen created by spleen modified v0.3 by warna

AJAFO IT